วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555>>> (✿◕‿◕สวัสดีค่ะ นี้เป็น webblog ของ นางสาว พรทิพย์ ทองใบ รหัสนักศึกษา 544144008 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาค่ะ webblog นี้สร้างขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอน วิชา นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555     
                  
(✿◕‿◕)ノアリヾ(◕‿◕✿)ガト(✿◕‿◕               
คำอธิบายรายวิชา.... สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมเว็บบล็อกนี้ เว็บบล็อกนี้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนรายวิชา นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา (PC54505) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555จัดทำขึ้นโดย น.ส.พรทิพย์ ทองใบ ปัจจุบันกำลังศึกษาในชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งเนื้อหาในเว็บบล็อกนี้สามารถเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเพิ่มเติมได้ค่ะ


   ♥♥..วัตถุประสงค์ในรายวิชา..♥♥
      เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
     1.อธิบายความหมายของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
     2.ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
     3.ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
     4.บอกถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
     5.บอกความหมายและประเภทแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ได้
     6.อธิบายพื้นฐานการออกแบบการเรียนการสอนได้
     7.อธิบายรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
     8.ยกตัวอย่างรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
     9.อธิบายวิธีการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้
     10.เสนอแนวทางในการสร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ  สำหรับ  การจัดการการสอนในรายวิชาได้อย่างน้อย 1 รายวิชา
     11.สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมได้
     12.ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างน้อย 3 เรื่อง
 
                                            
                                        
(❀◕‿◕)♫♫ りがとう♫(◕‿◕❀)

 ♥♥..เนื้อหาบทเรียน..♥♥
      หน่วยการเรียนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
     
 หน่วยการเรียนที่ 2 หลักการ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวนวัตกรรม เทคโนโลยี และ    สารสนเทศ
     
 หน่วยการเรียนที่ 3การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
     
 หน่วยการเรียนที่ 4 จิตวิทยาการเรียนการสอน
     
 หน่วยการเรียนที่ 5 การออกแบบการเรียนการสอน
     
 หน่วยการเรียนที่ 6 นวัตกรรมการเรียนการ      หน่วยการเรียนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
       
หน่วยการเรียนที่ 8 แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ

 
.♥♥ รูปแบบการเรียนการสอน.♥♥
     เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) กับการเรียนการสอนแบบเผชิญการสอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนปกติ (Face-to-Face or Traditional Learning)
เนื้อหาบทเรียน
.....หน่วยการเรียนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
.....หน่วยการเรียนที่ 2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
.....หน่วยการเรียนที่ 3 การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
.....หน่วยการเรียนที่ 4 จิตวิทยาการเรียนการสอน
.....หน่วยการเรียนที่ 5 การออกแบบการเรียนการสอน
.....หน่วยการเรียนที่ 6 นวัตกรรมการเรียนการสอน
.....หน่วยการเรียนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
.....หน่วยการเรียนที่ 8 แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ

                             (*✪‿✪THANK YOU✪‿✪*)